Total Pageviews

Monday, August 26, 2013

Update Tendyong 8: Tendyong attack was planned, Kaamal's confession under section 164


Courtesy:  Prothom Alo, Bishal Bangla

http://www.nowbdnews1.com/prothomalo/2013/08/26/15177.htm


Avw`evmx‡`i Ici nvgjvi NUbv cwiKwíZ

‰`wbK c«_g Av‡jv : 26/08/2013

LvMovQwoi gvwUiv½vq Kw_Z Acni‡Yi g~j †nvZv Kvgvj †nv‡mb Av`vj‡Z †`Iqv Revbew›`‡Z e‡j‡Qb, ZvB›`s GjvKvq cvnvwo‡`i Ici nvgjvi NUbvwU cwiKwíZ wQj| NUbvi Av‡Mi w`b 2 AvM÷ we‡K‡j wZwb, BDwbqb cwil‡`i (BDwc) †Pqvig¨vb wmivRyj Bmjvg, BDwc m`m¨ Av‡e` Avjxmn K‡qKRb evwm›`v †Mvcb ˆeVK K‡i cvnvwo‡`i Ici nvgjvi cwiKíbv K‡ib| ˆeV‡K nvgjvi Av‡M AcniY bvUK mvRv‡bvi wm×vš— nq|

Kvgvj †nv‡mb 15 AvM÷ LvMovQwoi †R¨ô wePvwiK nvwKg †gv. BwjqvQ wgqvi Av`vj‡Z 164 avivq ¯^xKv‡ivw³g~jK Revbew›` †`b| wZb c…ôvi Revbew›`‡Z wZwb ZvB›`s BDwci mv‡eK †Pqvig¨vb I Dc‡Rjv weGbwci mnmfvcwZ wmivRyj Bmjvg, BDwc m`m¨ Av‡e` Avjxmn PviR‡bi bvg cÖKvk K‡ib| kvwš— Pyw³we‡ivax cvnvwo‡`i GKwU msMV‡bi Puv`vevwRi Kvi‡Y G nvgjvi cwiKíbv Kiv nq| GiB Ask wn‡m‡e 3 AvM÷ Avw`evmx‡`i Ici nvgjv Pvjv‡bv nq| cywo‡q †`Iqv nq Zv‡`i evwoNi|

Revbew›`‡Z Kvgvj †nv‡mb e‡jb, Ônvgjvi cwiKíbvi Ask wn‡m‡e 3 AvM÷ ZvB›`s‡qi ev›`ivwms GjvKvi µwms‡q Avwg R½‡j jywK‡q _vwK| †mLvb †_‡K wmivRyj‡K †dvb K‡i RvbvB, cvnvwo msMVb BDwcwWGd Avgv‡K AcniY K‡i‡Q| Gici wmivRyj I Av‡e` ¯’vbxq evwm›`v‡`i wb‡q ev›`ivwms GjvKvq hvb| Zuviv ¯’vbxq BDwc m`m¨ dYxf~lY PvKgv‡K †dvb K‡i ev›`ivwms‡q Avm‡Z e‡jb|Õ

Kvgvj †nv‡mb e‡jb, ÔAvwg R½‡j `y-wZb NÈv AvZ¥‡Mvc‡b _vKvi ci †nWg¨vbcvov n‡q iwdK †g¤^v‡ii evwo‡Z DwV| c‡i A‡bK †jvK IB evwo‡Z R‡ov nq| Avgv‡K wPwKrmvi K_v e‡j cywjk gvwUiv½vq wb‡q hvq| †mLv‡b Avgv‡K †MÖßvi K‡i|ÕgvwUiv½v _vbvi fvicÖvß Kg©KZ©v (Iwm) gvBb DwÏb Lvb cÖ_g Av‡jv‡K e‡jb, ÔKvgvj, wmivRyj I Av‡e` †Mvcb ˆeVK K‡i AcniY bvUK mvRvb| Av`vj‡Z Revbew›`‡ZI Kvgvj Zv ¯^xKvi K‡i‡Qb| Avgiv Kvgvjmn 14 Rb‡K †MÖßvi K‡iwQ| Ab¨‡`i †MÖßv‡ii †Póv Pj‡Q|Õ

MZKvj †iveevi bvMwiK cÖwZwbwa `‡ji Avn&evqK I AvBBwWi wbe©vnx cwiPvjK †bvgvb Avn‡g` Lvb Ges m`m¨mwPe I RMbœv_ wek¦we`¨vj‡qi wk¶K ivRxe gx‡ii †bZ…‡Z¡ XvKv †_‡K Avmv GKwU cÖwZwbwa`j NUbv¯’j cwi`k©b K‡i| cÖwZwbwa`‡ji m‡½ 20 Rb mvsevw`K Ges gyw³hy× Rv`yN‡ii UÖvw÷ ZvwiK Avjx wQ‡jb| ivRxe gxi cÖ_g Av‡jv‡K e‡jb, ÔZvB›`s‡q nvgjvi NUbvq RwoZ e¨w³‡`i AvB‡bi AvIZvq G‡b KwVb kvw¯— w`‡Z n‡e, hv‡Z fwel¨‡Z Ggb NUbvi cybive…wË bv nq|ÕcÖwZwbwa`‡ji †bZviv ¶wZMÖ¯— e¨w³‡`i Rb¨ ¯’vbxq BDwc m`m¨ dYxf~lY PvKgv I eKyj PvKgvi nv‡Z wZb jvL UvKv Zy‡j †`b|

m‡iRwg‡b †`Lv †M‡Q, ZvB›`s‡q nvgjvi wkKvi 902 cwiev‡ii m`m¨‡`i †Pv‡Lgy‡L GL‡bv AvZ‡¼i Qvc| A‡b‡K †cvov wfUvi Ici Zvey Uvwb‡q ivZ KvUv‡”Q| Avevi nvgjvi f‡q Ni Zyj‡Q bv| Z‡e GjvKvq cywjwk cvnviv †Rvi`vi Kiv n‡q‡Q|¯’vbxq BDwc m`m¨ dYxf~lY Awf‡hvM K‡ib, Kvgvj AcniY bvUK mvwR‡q Avw`evmx‡`i evwoN‡i Av¸b w`‡q‡Q| `ywU †eŠ×gw›`‡i Av¸b I fvOPyi Pvwj‡q‡Q| G‡Z Avw`evmx‡`i g‡a¨ fxwZ KvR Ki‡Q| Iiv Zuv‡KI †W‡K wb‡q †e`g wcwU‡q‡Q|K‡jRQvÎx mvMwiKv PvKgv Awf‡hvM K‡ib, ÔwewRwei m`m¨‡`i mvg‡b evOvwjiv Avgv‡`i Ici Suvwc‡q c‡o| Avgvi e…× evev‡K Iiv wcwU‡q‡Q| †Kv‡bv cvnvwo Zv‡`i nvZ †_‡K i¶v cvqwb| GB Ae¯’v Pj‡Z _vK‡j Avgiv emZwfUvq _vKe Kxfv‡eÕ ¯’vbxq K…lK mZx›`Ö PvKgv e‡jb, ÔAvgiv K…wlKvR K‡i msmvi PvjvB| †Kv‡bv Sv‡gjvq Avgiv †bB| Zey Avgv‡`i Ici G nvgjv †KbÕ

No comments:

Post a Comment